Preamble

This software is highly experimental.

It is a proof of concept implementation and does by no means guarantee to be functional at all times, or at any time.

Telekom Disclaimer (Slovak)

 1. Spracúvanie a ochrana osobných údajov
  1. Ako používateľ týmto dávam prevádzkovateľovi dobrovoľne a vedome svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v bode 1.3 a).
  2. Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na používanie aplikácie WebRTC a účelom spracúvania osobných údajov je registrácia užívateľa.
  3. Používateľ udeľuje prevádzkovateľovi na dobu trvania zmluvného vzťahu súhlas
   1. so sprístupnením osobných údajov používateľa v aplikácii WebRTC a v komunikačnom nástroji WebRTC určenom na vnútropodnikovú komunikáciu v rozsahu titul, meno, priezvisko, email a kontaktné telefónne číslo. V prípade rozhodnutia používateľa je možné na základe jeho osobného rozhodnutia spracúvať aj fotografiu (podobizeň používateľa).
  4. Používateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas odvolať prostredníctvom aplikácie WebRTC , po odvolaní súhlasu nebude môcť túto aplikáciu používať.
  5. V prípade pochybností, namietania súhlasu alebo overenia transparentnosti spracúvania osobných údajov, môže používateľ kedykoľvek požiadať o sprístupnenie informácií písomnou formou v zmysle ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Dôležité upozornenia prevádzkovateľa:
  1. Prevádzkovateľ nebude spracúvané osobné údaje zverejňovať;
  2. Prevádzkovateľ nebude spracúvané osobné údaje prenášať do tretích krajín;
  3. Osobné údaje uvedené v článku 1.3 a) je možné sprístupniť iba v rámci používateľov vnútropodnikovej siete ST;
  4. Aplikácia WebRTC obsah prenášaných správ neuchováva;
  5. Osobné údaje spracúvané aplikáciou WebRTC nie sú sprístupňované ani poskytované žiadnej tretej strane.
  6. Aplikácia WebRTC spracúva informácie o mieste, spôsobe pripojenia a históriu kontaktovaných používateľov pre štatistické a analytické účely;
 3. Povinnosti používateľa
  1. Ako používateľ sa zaväzujem využívať aplikáciu WebRTC spôsobom neodporujúcim zákonom a všeobecne zaväzujúcim predpisom Slovenskej Republiky, najmä nebudem prostredníctvom aplikácie šíriť hanlivý, škodlivý, ponižujúci a iný nelegálny obsah, pričom som si vedomý dôsledkov vyplývajúcich z konania, ktoré by napĺňalo vyššie uvedené znaky.

Používateľ vyhlasuje, že si prečítal vyššie uvedené, porozumel textu a upozorneniam a je si vedomý dôsledkov využívania aplikácie WebRTC a svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov potvrdzuje akceptáciou.

This service is provided by Slovak Telekom, a.s. (ST).

Display English version

© Slovak Telekom, 2014-2017